Časté dotazy

  • Geometrický plán je technický podklad, který je nutný pro zápis změny do katastru nemovitostí (např. vyznačení nové budovy, změny obvodu budovy, rozdělení pozemku…). Jedná se o listinu, která je součástí právních listin spojených s nemovitostmi (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy,
    kolaudačního rozhodnutí…). Geometrický plán vzniká na základě měření v terénu.
  • Při zahájení výstavby musíte nejdříve polohově a výškově vytyčit umístění budoucí stavby na
    pozemku. V terénu jsou vytyčeny rohy objektu dřevěnými kolíky a velmi často je provedeno zajištění těchto bodů na stavební lavičky. Stavební lavičky slouží k obnovení vytyčených bodů, které jsou v důsledku stavebních a zemních prací zničeny. Vytyčení provádí geodet na základě zpracované projektové dokumentace. Velmi často je podkladem pro projektovou dokumentaci mapový podklad (polohopisný a výškopisný plán) vyhotovený geodetem.
  • V prvé řadě je nutné zajistit souhlas s dělením pozemku, který vydává příslušný stavební úřad. Následně musíte objednat geodeta, který v terénu vytyčí a zaměří hranice nově vzniklých pozemků a zpracuje geometrický plán pro rozdělení pozemku. Nakonec je podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, jehož neoddělitelnou součástí je souhlas s dělením pozemku, geometrický plán, kupní smlouva (nebo jiná právní listina) a vyplněný formulář na podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  • Pokud je stavba rodinného domu již dokončena, musíte zažádat o přidělení čísla popisného a ohlásit dokončenou stavbu (zažádat o kolaudaci). Součástí ohlášení je geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy, který zpracovává opět geodet. Nakonec je podán návrh na zápis změny do katastrunemovitostí, jehož neoddělitelnou součástí je kolaudační rozhodnutí (souhlas s užíváním stavby), doklad o přidělení čísla popisného, geometrický plán a vyplněný formulář na ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba.